Aruküla Huvialakeskus Pääsulind ajalugu

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind (esialgse nimega Kunstide Kool „Pääsulind“) loodi Arukülas 1989.a. nn. “laulva revolutsiooni” pärituules kohalike muusika- ja kunstiõpetajate ning huviliste lapsevanemate initsiatiivil ja tolleaegse Harju maavanema Anti Oidsalu, Aruküla kolhoosi esimehe Rein Kochi ning Eesti Muusikaühingu esimehe Paul Raua toetusel.

Tegevust alustati kokku 140 kunsti- ja muusikaõpilase ning 15 õpetajaga, kooli asus juhtima Maia-Reta Trampärk. Esimesel aastal toimus õppetöö põhiliselt Aruküla 9-kl. Kooli ja kultuurimaja ruumides. 1990.a. andis Aruküla kolhoos huvikooli käsutusse äsja Leonhard Lapini projekti järgi renoveeritud Aruküla mõisahoone. Selles tegutsetakse käesoleva ajani koos 1992.a.samas loodud waldorfpedagoogika põhimõtetel põhiharidust andva Aruküla Vaba Waldorfkooliga.

Esialgne õppetööks vajalik inventar soetati Harju Maavalitsuse, Aruküla kolhoosi ja “Kooperaatori” Aruküla tsehhi toetusel. Ka paljud õpilased ja lapsevanemad aitasid kaasa mõisa ruumide koolitööks ettevalmistamisel ja sisustamisel ning mõisahoonet ümbritseva pargi kujundamisel ja hooldamisel. Esimestel tegevusaastatel saadi põhiosa tegevustoetusest Harju Maavalitsuselt. 1992.a. hakati tegevustoetust saama vastloodud Raasiku vallalt, mille eesotsas oli vallavanem Toivo Veenre.

Alates 1995.a. 1.aprillist tegutseb huvikool Raasiku valla allasutusena ja kannab nime Aruküla Huvialakeskus Pääsulind. Kooli juhib sellest ajast Malle Jaako. Muusikaosakonna esimesed ametlikud lõpetajad olid klaveriõpetaja Terje Saaremi õpilased Mari-Liis Jutta, Angela Kassmann ja Age Mets. Tänaseks on muusikaoskonna algastme lõpetanud 215 noort ja muusikaosakonna lõputunnistuse saanud 128 noort.

Koostöös vallavalitsuse ja volikoguga laienes huvialakeskuse tegevus 2001.a. ka valla teise suuremasse keskusesse – Raasikule. Pilliõpetust asuti jagama esialgu Raasiku Põhikooli ja mõned aastad hiljem Raasiku Rahvamaja ruumides. 2016.a. tähistas Raasiku filiaal humoorika teemakontserdiga oma 15. tegevusaastat, 2019.a. kevadel aga Aruküla Huvialakeskus mitmete värvikate ettevõtmistega nii Arukülas kui Raasikul oma 30. tegevusaastat.

Kõik need aastad on olnud tublide õpetajate, särasilmsete õpilaste ja hoolivate lapsevanemate ühine looming. Seda on toetanud paikkonna sügavad kultuuritraditsioonid ja ettevõtlikud inimesed, Aruküla vana mõisamaja erilisus ja Raasiku rahvamaja hubasus. Seatud sihte on aidanud saavutada hea koostöövaim ning soov teha kõike rõõmsal meelel võimalikult hästi ja omanäoliselt.

Traditsiooniks on saanud õppeaasta pidulik ava- ja lõpuaktus, näiteringi etendused ja kunstiringi õpilastööde näitused, südamlikud jõulukontserdid lapsevanematele, kevadised teemakontserdid ning kooli aastapäevade pidulik tähistamine iga 5 aasta järel.

Õpetajate eestvedamisel rakendavad ja arendavad noored pillimängijad oma oskusi nii oma kooli ansamblites, bändides ja orkestris kui ka üle-eestilistes suvelaagrites ja festivalidel. Osaletakse ka Harjumaa noorteorkestrite ja Võru-Aruküla-Jõelähtme akordioniorkestri „Väikesed Lõõtsad“ laiahaardelises tegevuses. Muusikaõpilased on edukalt esinenud nii regionaalsetel kui vabariiklikel pilliõpilaste konkurssidel.

Huvialakeskuse tugevuseks saab pidada huvialade rohkust, püsivat õpetajaskonda ja õpetajate kõrget erialast taset. Loomisest peale on siin õpetajaametit pidanud Mae Trump ja Juhan Trump, üle 25 aasta lapsi õpetanud Terje Saarem ja ÜloUdumäe, üle 20 aasta Eve Vendt, Katrin Varik, Natalia Kostrõkina ja Piret Sternhof, üle 15 aasta Joel Ots ja Reet Filippov ning üle 10 aasta Tiiu Lell, Valentina Väli ja Glaire Helilaid-Ruben. Üle 10 aasta on Huvialakeskuse tegevust korraldanud ka õppealajuhataja Maire Nagla. Endistest õpetajatest töötasid üle 10 aasta huvialakeskuses Andra Sõmer, Age Imala( Mets) ja Ljudmilla Melnik ning endistest töötajates üle 25 aasta Elfriida Pebsen ja üle 10 aasta Virge Sander.

Kauaaegse kunstiringi juhendaja ja hinnatud fotograafi Ülo Udumäe jäädvustatud on palju eredaid hetki läbi 30 kooliaasta, tema kujundatud on huvialakeskuse logo ning nii 15. kui ka 25.aastapäevaks välja antud CD ja 25. ning 30. aastapäevaks välja antud trükised. Muusikaõpetaja ja helilooja Juhan Trumbi loodud on lisaks paljudele kaunitele lauludele ja pillilugudele ka Pääsulinnu kooli laul. Juhani kirjutatud humoorikaid muusikale ja näidendeid on lavale toodud nii Huvialakeskuse kui vallaelu tähtpäevadega seoses. Tema poolt on värvikalt jäädvustatud kooli ajalugu nii hilisema perioodi kroonikaraamatutes kui ka Huvialakeskuse 25. aastapäevaks välja antud trükise kaante vahel. Kroonikraamatuid, kus on kajastatud Pääsulinnu kooli 30 kirevat tegevusaastat, on varasemalt koostanud veel ka Katrin Zachrau (Pebsen), Krista Tiitmaa ja Malle Jaako.

Hoolekogu, mille esimehed on olnud Gerry Saarep, Juhan Trump, Egon Ovir ja Sven Sternhof ning mida käesoleval ajal juhib Karin Möllits, on kooli arengule tõhusalt kaasa aidanud. Pääsulinnu kooli on toetamas Raasiku Vallavalitsus ja Vallavolikogu ning head koostööpartnerid Raasiku valla haridus- ja kultuuriasutuste näol. Sõprussidemed on peetud Kehra, Kehtna, Koeru, Võru ja Jõelähtme muusikakoolidega, varasemalt on põnevat koostööd tehtud Kesk-Soome Noorkotkaste organisatsiooniga ning Raasiku valla sõprusvalla Norbergi muusikakooliga Rootsis. Suuremateks ettevõtmisteks on lisaraha saadud Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjonilt, Kultuurkapitalilt, Hasartmängumaksu Nõukogult, Ida-Harju Koostöökoja vahendusel PRIA-lt ning Eesti Noorsootöö Keskuse ”Varaaida” ja „Eesti 100“ raames toimunud „Igal lapsel oma pill“ programmist.